Yanlış Karar Danıştay’dan Döndü!

temavakfi

TEMA Vakfı’nın 2009 yılında açtığı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda, öncelikle plan hukuku başta olmak üzere, orman ve tarım alanları, kıyı alanları, su havzalarının yapılaşmaya açılmasını öngören Plan kararlarının ve ilgili bölümlerinin gerekçeleri ile birlikte iptali davasında, Mahkeme içeriğe bile bakmadan, ‘taleplerimizin dava konusu olamayacağı’ yönünde karar vererek, davamızı reddetmiştir. Yanlış karar Danıştay’dan dönmüş ve Danıştay 6. Dairesi, Mahkeme’nin kararını bozarak; İstanbul’u yapılaşmaya açacak Plan kararlarının ve ilgili bölümleri ile ilgili davanın görülmesinin önünü açmıştır.

İstanbul’un anayasası olarak kabul edilen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul gibi projeler yer almıyor. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, İstanbul’un kuzeyinin yapılaşmaya açılmasının İstanbul için bir felaket olacağını belirtmekle beraber, planın belirli bölümleri İstanbul’un orman ve tarım alanları, kıyı alanları, su havzalarının yapılaşmaya açılmasını öngören maddeleri içeriyor. Ayrıca, havza ve bölge bazında hazırlanmadığı için üst ölçekli çevre düzeni planından ziyade, il çevre düzeni planı içeriği taşıyor ve üst ölçekli planlamanın gerektirdiği kapsayıcı bakış açısını da içermiyor.

TEMA Vakfı, 17.07.2009 tarihinde askıya çıkan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planının, öncelikle plan hukuku başta olmak üzere, orman ve tarım alanları, kıyı alanları, su havzalarının yapılaşmaya açılmasını öngören Plan kararlarının ve ilgili bölümlerinin gerekçeleri ile birlikte iptali için dava açmıştır. TEMA Vakfı; anılan planı hassasiyetle incelemiş ve İstanbul’u plansız bırakmamak için, planın tamamen değil, kısmen iptalini talep etmiştir. Dava sürecinde, bilirkişi raporu TEMA Vakfı’nın lehine geldi. Ancak, bilirkişi raporuna rağmen mahkeme bilirkişi raporunun içeriğini incelemeden davayı Haziran 2012’de reddetti.

TEMA Vakfı, 2009 yılından beri sürdürdüğü hukuki mücadelesini Danıştay’a taşımıştır. Danıştay 6. Dairesi, mahkemenin kararını bozarak, Vakfın açtığı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda belirli maddelerinin ve öncelikle plan hukuku başta olmak üzere, orman ve tarım alanları, kıyı alanları, su havzaları ile ilgili Plan kararlarının ve ilgili bölümlerinin gerekçeleri ile birlikte iptali davasının görülmesine karar vermiştir.

TEMA Vakfı olarak, orman ve tarım alanlarımız, kıyı alanlarımız ve su havzalarımız gibi doğal varlıklarımızın korunması için yıllardır sürdürdüğümüz hukuk mücadelemize devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha duyurmak isteriz.

TEMA Vakfı