Türkiye ‘İthal (!)’ Samana Muhtaçken; Ucuz Yem Kaynağı Meralar İmara Açılıyor…

AKP iktidarı, bir kez daha anayasa, yargı, meslek hukuku ve etik kuralları yok sayarak, kamu yararına hizmet eden TMMOB ve bağlı odalarını işlevsizleştirmeye ve böylece haksız uygulamalarına karşı yükselen muhalif sesleri susturmaya çalışmaktadır.

Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmayı hedefleyen iktidar, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mesleki denetim, periyodik kontrol, ölçüm gibi bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakmaktadır. Odaların yeni talanları önleme gücünü elinden almaya çalışan iktidarın yaptığı mevzuat değişiklikleri, Anayasa’nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek odalarıyla ilgili hükümlerine de aykırıdır.

Bilindiği üzere meslek odaları ve sivil toplum örgütleri doğal varlıkların korunması konusunda yürüttükleri hukuki mücadeleler ile büyük başarılar elde etmişlerdir. AKP iktidarı döneminde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nca açılan davalar sonucunda, Adana, Afyon, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir ve Muğla`da yüzlerce hektar tarım arazisinin yapılaşmaya açılması engellenmiştir.

Hatırlanacağı üzere, 17.8.2011 tarihinde çıkartılan 648 sayılı KHK ile İmar Kanunu’na bir madde eklenerek, ‘Mera, yaylak ve kışlakların uygun görülen kısımlarının, tapuda Hazine adına tescillerinin yapılması ve kamu hizmetleri için gerekli olanlar dışındakilerin, talep sahiplerine bedeli karşılığında 29 yıla kadar tahsis edilmesine’ olanak sağlanmıştı. Ayrıca, mera, yaylak ve kışlakların turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımlarının, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde kullanılmak ve değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi öngörülmüştü. Aynı KHK ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi değiştirilerek, köylerde inşa edilecek yapılarla ilgili olarak daha önce sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için geçerli olan ‘yapı ruhsatı aranmamasına’ yönelik istisna, herkesi kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Ana muhalefet partisinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, 29 Kasım 2012 tarihinde, her iki düzenlemeyi de iptal etmiştir. Mahkemenin kararı, Resmi Gazete’nin 28606 sayılı mükerrer sayısında, 2 Nisan 2013 tarihinde yayımlanmıştır. Ancak yargı kararlarına rağmen rant odaklı politikalarından vazgeçmeyen AKP, doğal varlıklarımızı katledecek yeni bir uygulamaya imza atmıştır. TBMM’de önceki gece yarısı verilen bir önergeyle, mera, yaylak ve kışlakların kiralama yöntemiyle imara açılmasına olanak sağlanmıştır. Buna göre Hazine adına tescil edilen meralar, yaylak ve kışlaklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gözetiminde kiralama ve geçici imara konu olacaktır.

Bu düzenleme mera, yaylak ve kışlakların hayvancılık amacı dışında kiralanıp yapılaşmaya açılmasına ve beton yığınlarına dönüşmelerine yol açacaktır. Hükümet üyelerinin çizdikleri pembe tablolar ve yaptıkları ‘rekor’ açıklamalarına karşın, Türkiye tarımsal üretim ve ihracatta bırakın ‘rekor kırmayı’, bugün samanı bile ithal etmek zorunda kalan bir ülkedir. Hal böyleyken bedava yem kaynağı meralarını amacı dışında kullanarak beton yığınına çeviren Türkiye, ithalata devam edecek ve dövizlerini o ülkelerin halklarının refahı için kullanacaktır.

Aynı yasaya eklenen bir başka maddeyle de, köylerde inşa edilecek yapılar ile ilgili yapı ruhsatı aranmaması istisnasının, ‘köyde oturma’ şartı olmadan yine herkesi kapsaması sağlanmıştır. Bu uygulama tarım arazilerinin hızlı bir şekilde tahribine yol açacaktır. Özellikle kıyı şeridindeki köy yerleşim alanları ve çevreleri, tarım arazilerinin özellikleri dikkate alınmaksızın tümüyle ranta açılacaktır.

Artan nüfusumuzu beslemek için mutlak gerekli olan tarım arazilerimiz ile geliştirmeye çalıştığımız hayvancılığımız için büyük öneme sahip meralarımız amacı dışında kullanılmamalı, betonlaştırılmamalıdır.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, AKP Hükümeti’ni Türkiye’yi felaketlere sürükleyebilecek uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Bu doğrultuda, kültürel ve doğal varlıklarımızı yok edecek düzenlemeler derhal geri çekilerek hayati bir yanlışın önüne geçilmelidir.

Kamuoyuna duyurulur.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Adına

Başkan Dr. Turhan Tuncer

ziraat muhendisleri odasi