Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi Ana Metni

tohum sirtcantam

Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi Yalova’da gerçekleşen çiftçi buluşması sonrasında bir ana metin kaleme aldı. Metni aşağıda okuyabilirsiniz:

Sevgili yerel tohum dostları,

Temmuz sonunda Yalova’da gerçekleştirdiğimiz Çiftçi Buluşması sırasında Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi tarafından son hali verilen ‘Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi Ana Metni’ni’ aşağıda paylaşıyoruz.

Tohum Takas Ağı’nın (TTA) kuruluş amacı, yerel tohumun değerini, anonim olarak devamını ve yaygınlaştırılmasını gözetmektir.

Bu amacın temelinde, yerel tohumların sahip olduğu büyük ve çok boyutlu önemle, yerel tohumların karşı karşıya olduğu tehditlerin aciliyeti yatar.

Yerel tohumların anlamı, hayatın ve doğanın bütünlüğü içinde birbirleriyle doğrudan bağlantılı birçok alanda gösterir kendini: Biyolojik çeşitlilik ve tohumun soyunun devamlılığını sağlamak, geleneksel / yerel bilgimize sahip çıkmak, çiftçiyi ve özellikle de küçük aile işletmelerini en temel girdide desteklemek ve bu sayede üretim – tüketim zincirinde gıda güvencesini sağlamak…

TTA’nın bu yolculuğunda sahip olduğu ilkeler, bilginin paylaşılması ve çoğaltılması, yerel tohumların anonim olarak devamı, Süreçlerde şeffaflık ve katılımcılığa açıklık, Konulara yaklaşımda rekabet ve çatışmanın değil, işbirliği ve uyumun benimsenmesi, olarak sıralanır.

Bu bağlamda, TTA 6 çalışma alanında faaliyet gösterir:

1) Bütüncül, sürdürülebilir, izlenebilir ve katılımcı yöntemle takas sisteminin kurgulanması.

2) İlgili mevzuata dair olası değişiklikler ve iyileştirmeler için çalışma yapılması.

3) Sisteme üye olan üreticilerin tohum yetiştirme bilgi ve deneyiminin artması.

4) Yerel tohumla üretilen ürünler için talebin artması yönünde farkındalık çalışması yapılması ve alternatif pazarların oluşturulması.

5) Yerel tohumların sürdürülebilir devamlılığı için farklı paydaşlarla katılımcı işbirlikleri.

6) Yerel tohumla yapılan üretimde, doğa ve insan dostu tarım pratiklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

Bu çalışma alanlarındaki faaliyetleri için, Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi şu görevleri önceler:

1. Tohumlara ait veri ve bilgi kayıt sisteminin geliştirilmesi.

2. Çiftlikler için temel eğitim programı hazırlanması.

3. Takas sistemine sokulacak tohumların ekileceği çiftlikler ve tohumlarla ilgili temel kriterleri belirlemek.

4. Takasa girmesi onaylanmış (temiz, güvenilir) tohumların web tabanlı sistem üzerinden paylaşımının sağlanması ve bununla beraber katılımcı çiftlik sayısının arttırılması ve yeni tohumların sisteme dâhil edilmesi.

5. Sisteme katılan çiftlik ve tohum sayısı arttıkça, bölgesel takas sistemine tohum sokacak tohumluk üreticisi çiftlik sayılarını (Tohum Merkezleri) arttırmak ve / veya mevcut çiftlikleri bu kapasiteye ulaştırmak.

Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi, katılımcılık ilkesiyle verimli bir çalışma yapısını birlikte hayata geçirir. Tohum Takas Ağı’nda Tohum Üretim Merkezleri olarak yer alan üreticilerin her birinden temsilcilerden ve sürece emek veren akademisyen, uzman ve Buğday Derneği yetkililerinden oluşan, yatay ve şeffaf bir karar alma mekanizması içinde hareket eder.

Buğday Derneği, Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi