Trakya Toprakları Kurtarılmayı Bekliyor

Trakya Toprakları Kurtarılmayı Bekliyor

Trakya’nın doğası, çarpık sanayileşme ve arıtılmadan yıllarca doğaya bırakılan atıkların tehdidi altında. Eğer sahip çıkmazsak ülkemizin en verimli tarım alanlarının % 8’ini kaybetmek üzereyiz.

Ülkemizin en önemli tarımsal ve ekonomik üretim merkezi Trakya, can çekişiyor. Verimli tarım alanları üzerine sınırsızca kurulan sanayi tesislerinin zehirli atıkları, arıtılmadan toprağa, nehirlere, göllere boşaltılıyor, Trakya’nın toprağını, suyunu, havasını, ormanını zehirliyor. Sofralarımıza gelen tarımsal ve hayvansal ürünler, zehirli toprakta zehirli su ile yetişiyor. Yetmezmiş gibi kirlilik gelecekte ihtiyaç duyacağımız yer altı su akiferlerimizi de geri dönüşü olmayacak şekilde kirletiyor.

TEMA Vakfı, ülke yüzölçümünün % 2.32’sini kaplamasına rağmen, tarıma elverişli en verimli topraklarımızın % 8.23’üne sahip olan Trakya’yı, ülkemizin gıda güvenliğinin teminatı olarak görüyor. TEMA’ya göre Trakya topraklarını kurtarmak için öncelikle yapılması gerekenler:

1 – Trakya Bölgesi’nin verimli tarım ve orman alanlarında, sanayileşme başta olmak üzere her türlü yapılaşma, üstün kamu yararı gözetilerek ve doğanın korunması önceliğinde sınırlandırılmalıdır.

2 – Çarpık sanayi ve yapılaşmada tesis sahipleriyle birlikte izin veren, yer gösteren, ilgili kamu kuruluşlarının payı olduğu da unutulmamalıdır.

3 – Trakya Bölgesi için doğal varlıkları korumayı odağına alan bir planlama yapılması ve uygulanması gereklidir. Halihazırda bölgeyle ilgili en üst ölçekli plan olan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı, mevcut çevre sorunlarının çözülmesi ve doğal değerlerin korunması açısından yetersizdir. TEMA tarafından bu gerekçe ile iptal davası açılmıştır.

4 – Bölgede, sanayi ve tarımsal üretim ile evsel atıkların toprağa, suya ve havaya karışması sonlandırılmalıdır.

5 – Arıtma, imha ve depolama yapılması önemlidir ve gereklidir. Ancak, bu tesislerin inşası için daha fazla tarım alanının yapılaşmaya açılması veya su varlığının kirlenme ihtimali kabul edilemez. Bunun yerine varolan tesislerde çevre dostu üretime geçilmeli, gerekirse tesis bölgeden taşınmalıdır.

6 – Bölge, gerek iklimsel gerekse çevresel koşullar nedeniyle sıklıkla sel ve taşkına maruz kalmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için ıslah çalışmaları gözden geçirilmeli, erozyon kontrol, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Sanayi, verimli ve sulanabilir tarım alanları üzerinde büyüdükçe kendine en büyük hammadde sağlayan tarımı yok ediyor. Bu nedenle Ergene gibi havzalar ile büyük ovaların korunması ve mutlaka ‘Arazi Kullanım Planları’nın acilen oluşturulması gerekmektedir. TEMA, ülkesine karşı duyduğu sorumluluk ve gönüllülerinden aldığı güçle, Trakya’nın bereketli topraklarının yaşam üretmeye devam etmesi için mücadelesine devam edecektir.

TEMA Vakfı

 

Bir cevap yazın